SYP01NAS存储服务器

产品介绍

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

       SYP01NAS存储服务器是基于国产化软硬件实现。采用全对称分布式架构,自主研发高效性能加速算法和多维一体数据保护算法,支持文件、块、对象、大数据存储协议,适用于高性能计算、海量数据存储、大规模视频监控、大数据分析等应用领域。提供分布式计算或大数据分析等数据访问功能,适用于构建指挥所、数据中心以及数据容灾备份中心。

产品参数

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————


产品参数
  CPU   FT-2000+/64
  内   存   256G,DDR4
  存   储   支持SSD、SATA、SAS存储介质混合使用
 操作系统   银河麒麟操作系统V4.0.2或以上版本
 国产化率   主要部件全国产化